07.04.2008

MaK 1000372 - DB AG "212 325-5"
25.05.1997 - Limburg (Lahn) [D]