21.07.2017

MaK 1000065 - TSO "99 87 9 182 624-6"
20.09.2016 - Paris, Bahnhof Pereire-Levallois [F]