26.11.2019

Deutz 57744 - FR "99 87 9 182 582-6"
04.11.2018 - Mulhouse [F]
MaK 1000119 - DB "211 101-1"
20.04.1975 - Hamburg, Hauptbahnhof [D]