25.04.2021

MaK 1000098 - DB "V 100 1080"
01.08.1963 - Hamburg, Hauptbahnhof [D]