29.11.2023

MaK 1000328 - DB "212 281-0"
11.09.1987 - Dortmund, Hauptbahnhof [D]