25.03.2024

MaK 1000382 - DB "213 335-3"
02.03.1972 - Karlsruhe, Hauptbahnhof [D]