10.08.2005

Deutz 57590 - Genifer "AT3 ATA 0774"
02.07.2005 - Massy-Palaiseau [F]
Henschel 30802 - ALS "212 116-8"
27.07.2005 - Stendal, ALS [D]
Henschel 30838 - ALS "212 152-3"
27.07.2005 - Stendal, ALS [D]
Krupp 4382 - DVF "AT3 ATA 0751"
02.07.2005 - Massy-Palaiseau [F]