23.09.2009

MaK 1000382 - DB "213 335-3"
16.01.1991 - Siershahn, Bahnhof [D]