28.07.2013

Krupp 4351 - Valditerra "D D FMT GE 0026 E"
10.07.2013 - Meran [I]
MaK 1000025 - DB Museum "212 001-2"
28.05.2005 - Korbach [D]