18.12.2016

MaK 1000231 - DB "212 095-4"
09.07.1987 - Landau (Pfalz), Hauptbahnhof [D]