25.10.2019

MaK 1000306 - DB "212 259-6"
19.04.1975 - Lüneburg, Bahnhof [D]