06.08.2020

MaK 1000043 - DB "211 025-2"
18.07.1981 - Limburg (Lahn), Bahnhof [D]