09.02.2008

MaK 1000022 - DB "V 100 1003"
06.1965 - Rheda, Bahnhof [D]
MaK 1000213 - DB "212 077-2"
27.09.1991 - Freiburg, Hauptbahnhof [D]