30.09.2020

Deutz 57356 - SLB "V 87"
24.12.2005 - Salzburg-Itzling [A]