21.11.2020

MaK 1000063 - DB AG "211 045-0"
18.09.1996 - Frankfurt (Main), Hauptbahnhof [D]