02.01.2021

MaK 1000381 - DB "213 334-6"
19.04.1993 - Siershahn, Bahnhof [D]