11.03.2021

MaK 1000063 - DB "V 100 1045"
01.05.1964 - Hamburg, Hauptbahnhof [D]