09.04.2021

MaK 1000358 - DB "212 311-5"
22.03.1969 - Hamburg-Altona, Bahnhof [D]