03.05.2021

MaK 1000064 - DB "V 100 1046"
05.08.1967 - Hamburg, Hauptbahnhof [D]