01.05.2023

MaK 1000041 - DB "211 023-7"
03.03.1988 - Rothenburg (Tauber), Bahnhof [D]