31.05.2009

MaK 1000194 - DB "212 058-2"
24.02.1991 - Dortmund, Hauptbahnhof [D]