16.03.2007

Jung 13456 - DB "211 329-8"
29.09.1987 - Landau (Pfalz), Hauptbahnhof [D]
Jung 13645 - DB "212 169-7"
15.07.1987 - Karlsruhe, Hauptbahnhof [D]